GymDepot Logo

PACKAGE  222,000

 1. RP Smith Machine (Plate loading) - Php 27,000
 2. RP Super Rack (Plate loading) - Php 27,000
 3. Olympic Flat Bench - Php 10,000
 4. Olympic Incline Bench - Php 10,000
 5. Olympic Decline Bench - Php 10,000
 6. Utility Bench - Php 5,000
 7. Abdominal Bench - Php 4,000
 8. T-Bar Row - Php 9,000
 9. Leg Press - Php 21,000
 10. Dip/Leg Raise - Php 9,000
 11. Various Plates (800lbs.) - Php 28,000
 12. Plate Rack - Php 5,000
 13. 6ft. Long Bar - 3pcs./7ft./ Long Bar - 1pc./Easy Curl Bar - 1pc - Php  6,000
 14. Plate Rack - Php 5,000
 15. Reverse Flyes with Pec Dec (Plate loading) - Php 21,000
 16. Preacher Curl - Php 8,000
 17. Fix Dumbbells (5 to 40lbs.) with Rack - Php 28,000


Gross Total: Php 22,800
Less Discount: Php 6,000
Net Total: Php 222,000
Optional: Selectorize - Php 258,000
Pili Bili Testing

Yan ang di mo magagawa
sa ibang Gym-Fabricator

Di na kayo mag-aantay para ma Fabricate.
May mga Finished Products napo kami na pwede nyong...
Piliin...Testingin... at Bilhin
Pwede po tayong mag-customize ng sarili nating package base po sa laki ng space na paglalagyan ng gym at base na rin po sa budget natin.